Thông báo: Còn một số đơn vị chưa nộp báo cáo Kế hoạch lớp hoặc chưa gửi file dữ liệu về PGD. Đề nghị các đơn vị còn thiếu hoàn thiện ngay và nộp KH về Đ/c Thắng.Các đơn vị đã nộp kiểm tra lại số liệu KH của đơn vị mình.